Za pomocą wyszukiwarki udostępnione są dwie wersje korpusu: tzw. wersja jednowymiarowa i dwuwymiarowa. Ta wersja jest dwuwymiarowa, to znaczy zachowane są podziału słów przy przenoszeniu do nowego wiersza.

Korpus wykorzystuje dane udostępnione przez Zespół Bibliotek Cyfrowych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, mianowicie zestaw pełnotekstowych wersji cyfrowych wybranych dokumentów historycznych z czterech bibliotek cyfrowych w Polsce. Dane te zostały przygotowane w ramach projektu IMPACT jako teksty wzorcowe do oceny i trenowania programów do optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

Korpus przygotował Krzysztof Szafran stosując różne swobodne narzędzia programistyczne.

Pewne dodatkowe informacje o korpusie są dostępne w notatkach Janusza S. Bienia Changes to the IMPACT project Polish Ground-Truth texts i Delivering the IMPACT project Polish Ground-Truth texts with Poliqarp for DjVu.

Korpus ten liczy ok. 1,6 mln segmentów (słów i znaków interpunkcyjnych). Aktualnie dostępna jest pierwsza wersja korpusu z 20 kwietnia 2012.

Element base reprezentacji słowa zawiera tzw. transkrypcję faksymilową, natomiast element orth uproszczoną tzw. transkrypcję tekstelową.

Metadane zawierają odsyłacze do bibliotek cyfrowych oraz pole title, które może być nie tylko wyświetlane, ale i wykorzystywane do ograniczania zakresu kwerendy za pomocą konstrukcji meta.

Pole title przymuje następujące wartości:

Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, na różne tytuły iak na classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana ... / przez Xiędza Benedykta Chmielowskiego ... . Część 1.
Nowe Ateny, albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, na różne tytuły iak na classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana ... / przez Xiędza Benedykta Chmielowskiego ... . Część 2.
Nowe Ateny, albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, na różne tytuły iak na classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana ... . Część 3 albo Supplement.
Nowe Ateny, albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, na różne tytuły iak na classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana ... . Część 4, a drugi Supplement.
O cieplicach we Skle Ksiąg Troie. Przez Erazma Syxta Philozophiey y Medicyny Doktora Napisanych…
Oekonomika ziemianska generalna Punktámi Pártikulárnemi, Interrogatoryámi Gospodárskiemi, Praktyką Mieśięczną, Modelluszámi abo Tabułámi Arithmetycznemi obiaśniona. Pánom Dźiedzicznym, Arendarzom, Oekonomom, Attendętom, Urzędnikom, [...].
Zbiór rytmów duchownych Panegirycznych Moralnych i Swiatowych [...] Elżbiety z Kowalskich Druzbackiey [...] Zebrany y do druku podany przez J. Z. R. K. O. W. etc. [Załuskiego Józefa Andrzeja]
Discurs o cenie pieniedzy teraznieyszey y o niektorych skutkach iey…
Relacja koronacji cudownego obrazu Najświętszej Marii Panny na Górze Różańcowej [w Podkamieniu]
Żałosne opisanie upadku króla hiszpańskiego na morzu i na lądzie
Nowiny z Rakuz o monstrancji luterskiej
Powodzenia niebezpiecznego ale szczęśliwego wojska j. k. m. w Multanach opisanie
List o oblężeniu zamku Dyjamenckiego w Inflantach do Krzysztofa Moniwida Dorohostajskiego, dnia 22 października 1605 pisany
Nowiny z Inflant o porażce, która się stała nad Karolem, księciem Sudermańskim przez Jana Karola Chodkiewicza dnia 27 września 1605
Diariusz wiadomości od wyjazdu króla z Wilna do Smoleńska
Ceremonie i porządek w koronowaniu Marii de Medici, królowej francuskiej i nawarskiej 13 maja 1610
Szturm pocieszny smoleński, który był odprawiony szczęśliwie 13 czerwca 1611
Pasja żołnierzy obojga narodów w stolicy moskiewskiej krótko opisana
Nowiny z Torunia o zabronieniu przez heretyków nabożeństwa i procesji katolickich
Nowe nowiny z Czech, Tatar i Węgier, przy tym rewokacja księcia czeskiego i jak radę cesarską z zamku oknem wyrzucali i innego króla sobie obrali
Chorągiew Sarmacka w Wołoszech, to jest pospolite ruszenie i szczęśliwy powrót Polaków z Wołoch w roku 1621
Poseł z Wołoch z obozu polskiego. 1621
Relacja prawdziwa o wejściu wojska polskiego do Wołoch i o potrzebie jego z pogaństwem we wrześniu i październiku 1620
Adwersaria, albo terminata sprawy wojennej, która się toczyła w wołoskiej ziemi z tureckim cesarzem
Wieść z Moskwy prawdziwa krótkim rymem wyprowadzona
Nowiny z Moskwy albo wota z traktatów i konsulty panów radnych ziemi moskiewskiej, które carowi swemu podawali
Wyprawa i wyjazd sułtana Amurata, cesarza tureckiego, na wojnę do Korony Polskiej
Prawdziwa relacja i opisanie straszliwego trzęsienia ziemi 27 marca roku 1638 w Kalabrii
Relacja chwalebnej ekspedycji Jana Kazimierza, króla polskiego i szwedzkiego
Relacja spraw gdańskich na sejmie walnym warszawskim roku 1570
Sławna wiktoria nad Turkami od wojsk koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego pod Chocimiem otrzymana
SŁAWNA VICTORIA, NAD TVRKAMI. OD WOYSK KORONNYCH: Y WIELKIEGO XIĘSTWA LITEWSKIEGO: Pod CHOCIMEM OtrZYMANA. W dźień SWIĘTEGO MARCINA w Roku 1673.

Zachęca się użytkowników wyszukiwarki do korzystania z list pocztowych: listy komunikatów i listy dyskusyjnej.