Prowizoryczny korpus traktatu Parkosza na podstawie brudnego OCR dla odczytania Mariana Kucały (http://ebuw.uw.edu.pl/publication/220504). Przybliżoną synchronizacjętekstu ze skanem wykonał Janusz S. Bień za pomocą systemu Transkribus. Patrz także https://bitbucket.org/jsbien/parkosz-traktat